auta

Dobrodošao, Posetioče! [ Registracija | Prijava rss

Uvoz vozila

Fizička lica, domaći ili strani državljani imaju pravo da uvezu putničko motorno vozilo neograničene starosti uz plaćanje carine i ostalih dažbina pod uslovom da putničko motorno vozilo ispunjava uslove propisane normom “EURO 3”.

Sledećom uredbom o uvozu motornih vozila objavljenom u Služb. glasniku broj 106 od 02. decembra 2005. godine na strani 74, 75 i 76, detaljnije su opisani uslovi uvoza motornih vozila u Srbiju. 

UREDBA O UVOZU MOTORNIH VOZILA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Srbiju.

Član 2.

Ova uredba odnosi se na motorna vozila kategorije M – vozila i N – vozila, prema klasifikaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je priložena uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba ne primenjuje se na uvoz:

vozila od istorijskog značaja, kolekcionarskih primeraka i “oldtajmera”;

vozila koja uvoze primaoci donacije i humanitarne pomoći u skladu sa članom 1. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći (Službeni list SRJ, br. 53/01, 61/01 i 36/02).

U vozila od istorijskog značaja, kolekcionarske primerke i “oldtajmere” spadaju:

– proizvedena do 31. decembra 1970. godine;

– koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa i

– uvedena u proizvodnju kao model do 31. decembra 1970. godine, bez obzira na stvarnu godinu proizvodnje pojedinog primerka.

Potvrdu da dato motorno vozilo stvarno spada u navedenu kategoriju izdaje Muzej automobila u Beogradu.

Član 4.

Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa uslovima propisanom normom „Euro 3“, i to da:

– izduvna emisija vozila zadovoljava granice emisije definisane pravilima UN/ECE i to Pravilnikom br. 83, serija amandmana 05, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 70/220/EEC, sa izmenom 98/69/EC, nivo A, ili pravilima UN/ECE Pravilnikom br. 49, serija amandmana 03, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 88/77/EEC, sa izmenom 1999/96/EC, nivo A, i

– nivo buke vozila zadovoljava granice definisane pravilima kojima je propisan najviši dozvoljeni nivo buke, i to UN/ECE Pravilnikom br. 51, serija amandmana 02, odnosno direktiva Evropske unije 70/157/EEC a izmenom 92/97/EEC.

Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, vrši nadležni carinski organ u sprovođenju odgovarajućeg carinskog postupka, odnosno:

– pregledom motornog vozila;

– uvidom u prateću dokumentaciju motornog vozila;

– upoređenjem vozila i pratećih dokumenata sa tehničkom specifikacijom za taj tip motornog vozila.

Ako se u kontroli u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana ne može utvrditi da vozilo ispunjava uslove propisane normom „Euro 3“, kontrola ispunjenosti tih uslova vrši se u skladu sa odredbom člana 10. Uredbe o homologaciji vozila („Službeni list SRJ“, broj 51/98) i uslovima koje utvrdi Zavod za standardizaciju.

Član 5.

Izbegla lica, koja su stekla državljanstvo Srbije i koja su imala vozilo pre sticanja statusa izbeglog lica u Srbiji, Upravi carina mogu podneti zahtev za konačan uvoz tih vozila do 31. decembra 2005. godine.

Uz zahtev za konačan uvoz motornog vozila, prilaže se:

– uverenje o državljanstvu;

– izbeglička legitimacija i

– saobraćajna dozvola ili druga isprava kojom se dokazuje vlasništvo nad vozilom.

ECE KLASIFIKACIJA VOZILA

“M” KATEGORIJA – vozila sa najmanje 4 točka namenjena za prevoz lica

Kategorija M1 – Vozila namenjena za prevoz lica koja imaju, osim sedišta vozača, najviše osam sedišta.

Kategorija M2 – Vozila namenjena za prevoz lica , koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu do 5 t.

Kategorija M3 – Vozila namenjena za prevoz lica , koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu preko 5t.

1.4 U vozila kategorije M2 i M3 spadaju:

– jednoj ili više od navedenih klasa (klasa I, klasa II, klasa III) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 36 i 107

jednoj od dve klase (klasa A, klasa B) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 52

Klasa I: Vozila konstruisana sa prostorom namenjenim za putnike koji stoje, dozvoljavajući nesmetano kretanje putnika;

Klasa II: Vozila konstruisana uglavnom za putnike koji sede, i projektovana za prevoz putnika koji stoje u prolazu i/ili u prostoru koji nije veći od prostora koji je namenjen za dva udvojena sedišta;

Klasa III: Vozila konstruisana isključivo za prevoz putnika koji sede;

Klasa A: Vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje; vozila ove klase imaju sedišta i mogu imati prostor za putnike koji stoje;

Klasa B: Vozila koja nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje, vozila ove klase nemaju prostor za putnike koji stoje.

OBJAŠNJENJE:

“Zglobni autobus” je vozilo sastavljeno od dve ili više krute celine zglobno spojene, prostori za putnike u svakoj od celina spojeni su među sobom tako da se omogućuje slobodno kretanje putnika između njih; krute celine su spojene međusobno tako da se mogu rastaviti samo u radionici.

Zglobni autobusi sastavljeni od dva ili više zglobno povezana nerazdvojiva dela smatraju se jednim vozilom.

U slučaju vučnog vozila namenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolicu), masa koju treba računati prilikom klasifikacije vozila je masa vučnog vozila spremnog za kretanje po putu, uvećana za odgovarajuću masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i, eventualno, najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo.

“Masa vozila spremnog za vožnju” je masa neopterećenog vozila sa karoserijom i uređajem za vuču u slučaju vučnog vozila ili masa šasije sa kabinom ako proizvođač ne ugrađuje karoseriju i/ili uređaj za vuču, uključujući rashladno sredstvo ulje, 90% goriva, 100 % ostalih tečnosti osim „koriššćene vode“, alat, rezervni točak, vozača (75 kg) i za autobuse, i masu člana posade (75 kg) ako za njega postoji sedište u vozilu.

“N” KATEGORIJA – vozila sa najmanje 4 točka namenjena za prevoz robe

Kategorija N1 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa ne prelazi 3,5t;

Kategorija N2 – Vozila namenjena za prevoz robe čija je najveća masa veća od 3,5t, ali manja od 12t;

Kategorija N3 – vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa prelazi 12t.

NAPOMENA:

U robu takođe spadaju oprema i agregati na specijalnim vozilima (autodizalica, autoradionica, reklamna vozila itd.).

CARINJENJE VOZILA

Prilikom uvoza, na granici se procenjuje vrednost vozila. Vrednost vozila se procenjuje na osnovu kataloga i ne uzima se u obzir iznos koji je unet na računu o kupovini vozila. Ukupne dažbine, u kumulativnom zbiru, iznose oko 30% od vrednosti vozila:

(carina 10% (van EU 12%) + carinska evidencija 0,5% + PDV 18%).

Prilikom uvoza, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

original saobraćajne dozvole (ukoliko originalni primerak zadržava zemlja u kojoj se vozilo odjavljuje, kopija mora biti overena kod za to nadležnog organa u zemlji iz koje se uvozi motorno vozilo);

poželjno je priložiti i vlasničku knjižicu za vozilo, ali ista nije neophodna;

dokaz o kupovini vozila – faktura ili kupoprodajni ugovor (što zavisi od načina kupovine).

Ukoliko se prilaže kupoprodajni ugovor obavezno je izvršiti overu potpisa prodavca kod, za to nadležnog organa, u zemlji gde je kupoprodaja izvršena.

Kada se vozilo uvozi za drugo lice potrebno je priložiti carinskim organima valjano punomoćje, u tom slučaju sva dokumentacija mora da glasi na uvoznika.

Vozilo se može uvesti u Srbiju sa redovnim ili privremenim registarskim oznakama (ZOOL tablice).

Teretna motorna vozila i autobusi se mogu uvoziti samo ako je lice registrovano za obavljanje delatnosti za koju su ista osnovna sredstva (npr. prevoz putnika, autoprevoznik i sl.).